vendredi 5 février 2016

Plus de col mao


Avec le col mao je le portais à peine, donc customisation ;)
 
Amb el col mao, en prou feines el portava doncs customització ;)

Con el cuello mao a penas lo llevaba así que customización ;)

Another refashion ;)

mercredi 3 février 2016

Col haut col bas

 
L'hiver n'est plus froid comme avant et j'ai commencé à adapter mon armoire de cols hauts à cols bas ;) Vous voyez comment s'y prendre, calculez comment de court vous le voulez, vous le coupez et puis vous le recousez ;)
 
L'hiver ja no és tan fred com abans i he començat a adaptar el meu armari de coll alts a colls baixos ;) Ja veieu com fer-ho, calculeu com el voleu de curt, el talleu i després el recosiu ;)

El invierno ya no es frío como antes y he empezado a adaptar mi armario de cuellos altos a cuellos bajos ;) Ya véis cómo hacerlo, calculáis cómo lo queréis de corto, lo cortáis y lo volvéis a coser ;)

Winter is not as before, so changing my clothes ;)


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...